Klagebehandling 1

Klagebehandling

Her kan du lese om vår prosedyre for klagebehandling

Mapper, klagebehandling
 • Alle klager skal behandlast, både skriftlege og munnlege.
 • Munnlege klager avklarast fortløpande.
 • Klagen skal behandlast, og avgjerast, av den leiar som først mottek klagen.
 • Dersom ein klage fremsetjast munnleg og klager ikkje får medhald, skal den leiar som mottek klagen, og har gitt avslag, hjelpe klager med å skriftleggjere klagen dersom klager ønsker dette og sakens alvorlighetsgrad tilseier det.
 • Ein skriftleg klage skal alltid besvarast skriftlig, og begrunnast dersom klager ikkje gis medhald.
 • Alle skriftlege klager der klager ikkje gis medhald, skal vidareformidlast til og behandlast av dagleg leiar.
 • Følgende personer/instanser kan klage: ansatte i VTA-tiltaket,
  pårørende eller andre foresatte for klageren, samarbeidende instanser, NAV og Osterøy vidaregåande skule
 • Dagleg leiar er øverste klageinstans og avgjer alle klager frå tilsette, tiltaksdeltakarar og pårørande/foresatte. Dagleg leiar si avgjersle kan ikkje overprøvast.
 • Klager frå samarbeidande instanser avgjerast av dagleg leiar, men kan overprøves av bedrifta sitt styre dersom klagar ikkje får medhald. Alle klager der dagleg leiar ikkje gir klager medhald skal bringast inn for styret for vurdering.
 • Alle klager fra samarbeidende instanser skal foreleggast styret til orientering, også i dei tilfeller der klager får medhald.